Súťaž

Súťaž: Veľká súťaž s Hadzima Plant

Velka-sutaz-s-Hadzima-plant (1)
Velka-sutaz-s-Hadzima-plant (1)

Štatút súťaže – Hadzima Plant, s.r.o.

Súťaž: Veľká súťaž s Hadzima Plant

Trvanie: 20.6.2024 – 26.6.2024

Žrebovanie sa uskutoční: 27.6.2024

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť:

Hadzima Plant, s.r.o. so sídlom Hlavná ul. 1011/1A, 919 51 Špačince,

IČO: 45 858 811 Zapísané v Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26210/T

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

  1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
  2. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu).
  3. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže musia účastníci zanechať komentár pod súťažným príspevkom na oficiálnej stránke Záhradníctvo Hadzima Plant., kde úlohou súťažiacich je napísať koľké výročie je od založenia spoločnosti, ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak.
  4. Účastník registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého príspevku a použitím súťažného príspevku nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného príspevku a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
  5. Výherca v súťaži v počte 5, sa určí na základe nasledovných možností:

Vyhrávajú náhodne vylosované komentáre pod príspevkom, ktoré sú  k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho.

Vyhráva súťažiaci, ktorého vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku, ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.

  • Vyhrávajú náhodní výherci : 5 výhercovia budú vyžrebovaní. Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výherca bude losovaný. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.
  • Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
  • V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom iba 1x, teda dokopy bude len 1 výherca. Mená víťazov budú uverejnené spoločnosťou Záhradníctvo Hadzima Plant., v komentári k príspevku, na Facebooku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz musí do 3 kalendárnych dní navštíviť predajňu Záhradníctvo Hadzima Plant., kde si svoju výhru prevezme. Ak sa výherca nedostaví  v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť Záhradníctvo Hadzima Plant.,. predá výhru do 72 hodín na predajni ak  nie je dohodnuté inak.
  • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.
  • Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

Ochrana osobných údajov

Každý účastník účasťou v danej súťaži súhlasí s tým, že jeho meno na Facebooku môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov spoločnosti Záhradníctvo Hadzima Plant.,

Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný Záhradníctvo Hadzima Plant.,  na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti Záhradníctvo Hadzima Plant., na sociálnej sieti Facebook sa nesmú zasielať žiadne adresy.

Tím Hadzima Plant, s.r.o.