Title:
Hadzima Plant - Záhradné centrum, Špačince
URL:
http://www.hadzimaplant.sk
Description:
Hadzima Plant, to je Záhradné centrum - Špačince, Kvetinárstvo - Trnava, Záhradníctvo - Trnava
Keywords:
záhradné centrum, kvetinárstvo, kvety, záhrada
Language:
sk
Author/a:
hadzimaplant.sk
Contributor/a:
Ing. Jaroslav Hadzima
Publisher/a:
Ing. Jaroslav Hadzima
Intellectual property rights:
Ing. Jaroslav Hadzima
Creation date:
2022-01-27

Odoberajte novinky

Súťaž o :

         Živý stromček v črepníku              
Súťaž trvá od 1.12.21 - 16.12.21.
Žrebujeme už 17.12.2021. 
 
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.
 
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:
Hadzima Plant, s.r.o. so sídlom: Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince 
IČO: 45 858 811. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
 
Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:
1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
2. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
3. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže, musia účastníci zanechať komentár pod súťažný príspevok na oficiálnej Facebook stránke Záhradníctvo Hadzima Plant, ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak.
 
Podmienka pre výhru je komentár – odpoveď na otázku: Komu by ste vianočný stromček dopriali? 
1. Účastník odoslaním súťažného komentáru vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého komentára a použitím súťažného komentára nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného komentára a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
2. Výhercova súťaže sa určí na základe nasledovných možností:
3. a) Vyhráva náhodne vylosovaný komentár pod príspevkom, ktorý je k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho.
4. b) Vyhráva súťažiaci, ktorého vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.
 
Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výhercovia budú losovaní. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase - daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.
 
1. Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
2. V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom 1x, výherca je len jeden. Meno víťaza bude uverejnené spoločnosťou Hadzima Plant, s. r. o. v komentári k príspevku, ohlasujúcom súťaž do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz do 2 kalendárnych dní kontaktuje 
Hadzima Plant, s. r. o. na Facebooku s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť Hadzima Plant, s. r. o. odošle výhru do 72 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.
3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.  
1. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.
 
Ochrana osobných údajov
Každý účastník účasťou na súťaži súhlasí s tým, že jeho Facebook meno môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov Hadzima Plant, s. r. o.
Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde.
Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný Hadzima Plant, s. r. o. na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.
Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti na sociálnej sieti Hadzima Plant, s. r. o. sa nesmú zasielať žiadne adresy.